header-imageMISYON

Makapagbigay ng tapat,
Mabilis,
Makatarungan at
Mahusay ng serbisyo,
Para sa pangkalahatang
Kagalingan ng Sambayanan.

PANANAW

Isang Bayan maunlad, 
Mapayapa,
At kinikilala sa pandaigdigan larangan,
Na ginagalawan ng matagumpay na Mendezeño
Na tumutupad sa kanyang tungkulin sa Bayan,
Na may pananagutan sa
Kapwa at kalikasan,
Na may pananalig sa Diyos.